תנאי רישום

תנאים לרישום להדרכות ולהשתתפות בהן

להלן התנאים שיחולו על הרישום להדרכות מטעם או בחסות בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") ולהשתתפות בהן (להלן "ההדרכה" או "ההדרכות"). באישור בקשה זו לרישום ולהשתתפות אנו מסכימים לתנאים אלו להלן.

בתנאים אלו, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל גם: פרטים, המלצות, דעה, ייעוץ, הסבר, עמדה, פרשנות וכל מידע או תוכן אחר.

 1. ההשתתפות בהדרכות מוצעת מטעם הבנק כשרות העשרה כללית לקהילה. תוכן ההדרכות, מועדן, מיקומן, קיומן, תנאיהן וכן כל הקשור בהן נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ו/או של הצד השלישי המבצע אותן. בכלל זה, הבנק יהא רשאי להפסיק ההדרכות, וכן לשנות או לבטל כל הדרכה משיקוליו הוא וללא צורך בנימוק או בהודעה מוקדמת, בכל עת, ולא תהא לנו כל טענה או דרישה לבנק בקשר לכך.
 2. בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, אישור השתתפותנו נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק על פי שיקוליו וצרכיו של הבנק. אישר הבנק השתתפותנו כאמור, נתון אישור זה לשינוי או לביטול על ידי הבנק בכל עת וללא צורך בנימוק או בהודעה מוקדמת. אנו מוותרים בזה על כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 3. התוכן הכלול בהדרכות מוצג "כמות שהוא", ולא הותאם למטרות או דרישות ספציפיות. אין כל ודאות כי התוכן המוצג בהדרכות מלא, מעודכן או מדויק. בכלל זה אין לראות בתכני ההדרכות משום ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בנקאי או אחר המחליף ייעוץ אישי מתאים הניתן על ידי גורם מוסמך. כל המסתמך על תוכן ההדרכות לצורך קבלת החלטות כלכליות, משפטיות או אחרות עושה זאת על אחריותו.
 4. אנו פוטרים בזה את הבנק, את הצד השלישי המבצע את ההדרכות ואת מי הפועל מטעם, מאחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד, ישירים או עקיפים, בשל כל הקשור להדרכות או השתתפותנו בהן, ובכלל זה בשל שימוש בתכני ההדרכות או הסתמכות עליהם.
 5. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכני ההדרכות ובחומר הנלווה להם, וכן במידע הכלול באתר הרישום להדרכות או המסופק באמצעותו, שייכות לבנק (או מוקנות לו מכח הרשאה) או לצד השלישי המבצע את ההדרכות. אין להעתיק, להקליט, להפיץ, לבצע, למכור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובחמרים האמורים בכל דרך שהיא ללא אישורו המפורש של הבנק או של בעל הזכויות. הלוגו והשם פועלים לעצמאות דיגיטלית הינו סימן מסחר קנייני של הבנק.
 6. מידע שנמסור לבנק אודותינו, ובכלל זה פרטים כגון שם, טלפון, כתובת מייל וכיו"ב, עשוי להישמר במאגרי מידע של הבנק ושל צדדים אחרים הנותנים לו שירותים. אין כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצוננו ובהסמכתנו, ואולם מסירת המידע או חלקים שלו עשויה להוות תנאי להשתתפות בהדרכות. בנוסף, באתר הרישום עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילותנו באתר, ומנתחים אותו, למשל באמצעות cookies. למידע נוסף ראה אודות השימוש בקובצי עוגיות. מידע שנאגר אודותינו כאמור ישמש את הבנק לצורך ניתוח ופילוח של הרגלי שימוש וצריכה, בקרה  וכן לצורך שיפור ופיתוח של הדרכות ותוצרי הדרכה.
 7. ככל שהסכמנו לכך, הבנק יהא רשאי לפנות אלינו באמצעות הטלפון, הודעת SMS, הודעת מסר מיידי, דואר אלקטרוני או באמצעות פרטי קשר אחרים שמסרנו, בהודעות, עדכונים והצעות אודות הדרכות, תוצרי הדרכה, ותכנים נלווים, שיווקיים או פרסומיים. במידה שנבקש להפסיק קבלת הודעות אלו, נוכל לעשות כן בכל עת באמצעות הודעה לבנק בכתובת המייל mailbox.vatikim@poalim.co.il 
 8. אתר הרישום להדרכות עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שאינם של הבנק ואשר אין לבנק שליטה עליהם. אין לראות בקישור האמור אישור מצד הבנק למידע הכלול באתרים המקושרים והבנק לא יהא אחראי למידע זה.
 9. יש לאפשר קיום ענייני, פורה ומכבד של ההדרכות לטובת כלל המשתתפים ולהישמע להנחיות נציגי הבנק בעת ההדרכה.
 10. ידוע לנו כי במקרה שלא נעמוד בתנאים אלו, נציגי הבנק יהיו רשאים להפסיק מיידית השתתפותנו בהדרכה על פי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת מבלי לגרוע מאחריותנו לכל נזק עקב הפרת תנאים אלו או על פי דין.
 11. בכל עניין הנובע או הקשור לאתר הרישום להדרכות, ובכלל זה להדרכות עצמן, יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים האמורים.
 12. הבנק שומר לעצמו הזכות לשנות תנאים אלו לעיל בכל עת ללא הודעה מוקדמת.